web stats
diashow
Juhani Hakala

Ajankohtaista

Viha ja käärme

Lue lisää »

Kirkko ja meditointi

Lue lisää »

Yksi vai monta Jumalaa?

Lue lisää »

Muualla verkossa

Jaa eteenpäin

Juhani Hakala

Juhani Hakala potrettikuva

Tapahtumakalenteri

Ma Ti Ke To Pe La Su
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Tietotori

Buddha Bless You

Buddha Bless You                                                       21.11.12

Facebookissa on otsikon niminen julkinen foorumi. Olen kerännyt siitä alle muutamia elämänohjeita. Ne on kahdella kielellä, kun tekstissä voi olla nyansseja joita en tajua. Ja toisaalta olen hieman yksinkertaistanut ymmärrettävyyden lisäämiseksi.

Buddhalaiset ovat muutenkin hyvin aktiivisia Facebookissa. Olen julkaissut aiemmin Dalai Laman Facebook-viestejä.


If your mind is empty, it is always ready for anything; it is open to everything. — Shunryu Suzuki Roshi

Kun mielesi on tyhjä se on aina valmis mihin tahansa, se on avoin kaikelle.


Renunciation is not giving up the things of the world, but accepting that they go away. — Shunryu Suzuki Roshi

Luopumista ei ole maallisista tavaroista luopuminen, vaan sen hyväksyminen, että ne menetetään.


In the confrontation between the stream and the rock, the stream always wins. Not through strength, but through persistence.

Virran ja kiven kohtaamisessa virta voittaa aina. Ei vahvuutensa vaan sinnikkyytensä vuoksi.


Breathe!
Let Go!!
Do not let the behavior of others destroy your inner peace.
— H.H. The Dalai Lama

Hengitä!
Anna mennä!!
Älä anna muiden käytöksen tuhota sisäistä rauhaasi


When anger rises, think of the consequences.
- Confucius

Kun viha nousee, mieti sen seurauksia


The most fundamental aggression to ourselves, the most fundamental harm we can do to ourselves, is to remain ignorant by not having the courage and the respect to look at ourselves honestly and gently.
― Pema Chödrön

Syvällisin aggressio itseämme kohtaan, syvällisin vahinko, jonka voimme tehdä itsellemme, on jäädä välinpitämättömäksi, eikä omata rohkeutta ja kunnioitusta katsoa itseämme rehellisesti ja hellästi.


You are NOT what the world thinks of you
You are NOT what you think about yourself
You are NOT what you think 'who you are'
Know what you are NOT
You will be left with 'what you are'
You are much deeper than your thought
What you'll be is what you do now.

Et ole, mitä maailma ajattelee sinusta
Et ole, mitä ajattelet itsestäsi
Et ole, ”kuka luulet itse olevasi”
Tiedä mitä et ole
Sinulle jää ”mitä olet”
Olet paljon syvempi kuin ajattelit
Mitä sinusta tulee, on mitä teet nyt.

Easy to do are things that are bad and harmful to oneself. But exceedingly difficult to do are things that are good and beneficial.
— Buddha

On helppo tehdä asioita, jotka ovat pahoja ja vahingollisia itselle. Mutta paljon vaikeampaa tehdä ovat hyvät ja hyödylliset asiat.


The one who wanders independent in the world, free from opinions and viewpoints, does not grasp them and enter into disputations and arguments. As the lotus rises on its stalk unsoiled by the mud and the water, so the wise one speaks of peace and is unstained by the opinions of the world.
— Buddha Saying

Se joka vaeltaa riippumattomana maailmassa, vapaana mielipiteistä ja näkökohdista, ei takerru niihin ja eikä osallistu väittelyihin ja riitoihin. Niin kuin Lotus nostaa vartensa mudasta ja vedestä, niin puhuu viisas rauhasta, eikä häntä tahraa maailman mielipiteet.


To cure from suffering, free yourself from attachment. Attachment is the source of all suffering. — Buddha

Puhdistautuaksesi kärsimyksestä, vapaudu kiintymyksestä.  Kiintymys on kaiken kärsimyksen lähde.

To keep the body in good health is a duty...otherwise we shall not be able to keep our mind strong and clear. — Buddha

Pitää ruumis hyvässä kunnossa on velvollisuus…muuten emme kykene pitämään mieltämme vahvana ja kirkkaana.


The power of intuitive understanding will protect you from harm until the end of your days. — Lao Tzu

Intuitiivisen ymmärtämisen voima suojelee sinua vahingoilta elämäsi loppuun saakka.


You are searching the world for treasure, but the real treasure is yourself. — Rumi

Etsi maailman aarretta, mutta todellinen aarre olet sinä itse.


Hatred does not cease by hatred, but only by love; this is the eternal rule. — Buddha

Viha ei lopu vihalla, vain rakkaudella, tämä on ikuinen sääntö.


Life is dear to all beings. They have the right to live the same way as we do. — Buddha

Elämä on rakas kaikille olennoille. Heillä on oikeus elää samalla tavalla kuin me.


All beings fear before danger, life is dear to all. When a man considers this, he does not kill or cause to kill. — Buddha

Kaikki olennot pelkäävät vaaraa, elämä on rakas kaikille. Kun ihminen tajuaa tämän, hän ei tapa, eikä aiheuta tappamista.


Be the change !

Ole muutos!


You cannot travel the path until you have become the path itself. — Buddha

Et voi kulkea polkua, ennen kuin olet tullut itse polulle.


The path is made by walking on it. — Buddha

Polku syntyy kävelemällä sitä.


The winds gives me
Enough fallen leaves
To make a fire.
— Ryōkan

Tuulet antavat minulle
Riittävästi pudonneita lehtiä
Tehdäkseni tulen.

Do not speak unless it improves on silence.
— Buddha

Älä puhu, ellei se paranna hiljaisuutta.


What we all have in common is an appreciation of kindness and compassion; all the religions have this. We all lean towards love.

Kaikissa uskonnoissa on yhteistä ystävällisyyden arvostus ja myötätunto. Me kaikki nojaamme rakkauteen.


If you die without loss, you are eternal.
― Lao Tzu

Jos kuolet ilman menetystä, olet ikuinen.


Gentleness, self-sacrifice and generosity are the exclusive possession of no one race or religion. — Mahatma Gandhi

Hyväntahtoisuus, itsensä uhraaminen, ja anteliaisuus eivät ole minkään rodun tai uskonnon omaisuutta.

Enlightenment is not anything new or something we create or bring into existence. It is simply discovering within us what is already there. It is the full realization of our intrinsic nature.
 — Chagdud Tulku Rinpoche

Valaistuminen ei ole mitään uutta tai luomaamme. Se on yksinkertaisesti sen huomaamista, mitä meissä jo on. Se on todellisen luontomme täydellistä tajuamista.


As rain falls equally on the just and the unjust, do not burden your heart with judgements but rain your kindness equally on all.
— Siddhārtha Gautama

Kuten sataa samoin sekä oikeudenmukaisten että epäoikeudenmukaisten päälle, niin älä rasita sydäntäsi arvostelulla, vaan anna ystävällisyytesi sataa yhdenvertaisesti kaikille.


In the short walk of this life We have had our share of joy. Let us hope to meet again In the youth of our next life. ---- VI Dalai  Lama----

Lyhyellä elämämme polulla olemme saaneet osuutemme ilosta. Toivottavasti tapaamme jälleen seuraavan elämän nuoruudessa.


Juhani Hakala
Ristiaallokonkatu 4 B 63
02320 Espoo, Finland
+358505521513